FÆLLES FOKUS GIVER FREMGANG

Projektperiode: 15. februar 2022 - 14 februar 2023

Projektets målgruppe er borgere med anden etnisk herkomst end dansk bosiddende i udsatte og isolerede boligområder i Esbjerg og Varde kommuner og opland. De er typisk nytilflyttet til Danmark og uden nævneværdigt netværk eller beskæftigelse. Det betyder, at der er stor risiko for isolering og manglende forståelse for det danske samfund. 


Vi ønsker at støtte projektets målgruppe i at lære det danske sprog, tilegne sig viden om dansk kultur, værdier og normer. Vi har fra tidligere projekteter erfaret, at interessen for at indgå nye fællesskaber er meget stor blandt borgere med anden etnisk herkomst end dansk, men at de mangler redskaberne til at komme ind i dem. 


Derudover ønsker vi med projektets mangeartede tilbud at skabe et fristed for alle andre i begge kommuner med interesse for integration, inklusion og mangfoldighed i det danske samfund - både danskere og nydanskere på eller uden for arbejdsmarkedet.

EVALUERING AF PROJEKTET

Vi har afholdt 20+ aktiviteter, som alle har haft til formål at skabe nye fællesskaber på tværs af etnicitet. Disse fællesskaber er blevet brugt til at skabe nye positive, sociale relationer. Yderligere har de nye fællesskaber dannet grobund for ny viden om rettigheder i det danske samfund, samtidig med at tidligere normer og værdier er blevet italesat.


Vi erfarede ved afholdelse af Mad & Debat (fælles madlavningsarrangementer), at det var svært for forældrene at overdrage ansvaret for deres børn til en fremmed børnepasser, så vi var udfordret i afholdelse af debatdelen. Vi besluttede derfor at ændre konceptet, så alle var i samme rum, og debatdelen blev inddraget som en fællessamtale under maden. Desuden valgte vi at lave aktiviteter for børnene under spisningen, så børn og voksne blev trygge ved børnepasningen.


Vi ønskede at anvende evalueringsskemaer, men det viste sig, at det ikke virkede optimalt pga. sprogbarrierer. Vi ændrede strategi og afholdte i stedet en fælles evaluering hen mod slutningen af hvert arrangement. Derved fik vi en langt større forståelse for, hvilken effekt den enkelte oplevede.


En af deltagerne fortalte: ”Jeg synes, det er hyggeligt at skabe nye venskaber og lære om Danmark”. Dette udsagn opfylder vores mål om at udbygge sproglige, kulturelle og sociale kompetencer på tværs af etnicitet.